prangextra    ศุกร์ 07 ก.ค. 2017 1:10 pm
รูปภาพ


สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ พิเชฐ สุรินทนนท์รักษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี จัดกิจกรรม “ทดสอบฝีมือ ฝึกปรือ สู่อาชีพ” ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน นนทบุรี ภายใต้โครงการ อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ โดยมูลนิธิเอสซีจี ซึ่งนำนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ระดับ ปวส. เข้ารับการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และสาขาช่างก่ออิฐ เพื่อเป็นการวัดระดับฝีมือ ความรู้ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับและการเพิ่มโอกาสในการทำงานของน้องๆ อาชีวะฝีมือชนเมื่อเรียนจบ ตลอดจนทำให้น้องๆ ได้ทราบระดับทักษะฝีมือและข้อบกพร่องของตนเอง เพื่อวางแนวทางการพัฒนาฝีมือของตนตามความรู้ความสามารถ ถือเป็นการเตรียมพร้อมสู่การประกอบอาชีพในอนาคต

โครงการอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ริเริ่มโดยมูลนิธิเอสซีจีมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นหาความชอบความถนัดของตนเอง แล้วมุ่งไปในทิศทางที่ตรงจุด การเรียนอาชีวะนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและตอบโจทย์สภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ปัจจุบันมีนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติอยู่ทั้งสิ้นกว่า 1,300 คน ซึ่งทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยน้องๆ จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษทั้งการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ พร้อมฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ ตลอดจนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เพื่อให้น้องๆ เป็นฝีมือชนที่เก่งและดีต่อไป
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11